בהל רמותל תורומש תויוכזה לכ
ןגה ידליל חתמ רופיס

 .1
.יסוי היה ומש ,בבוש יד דלי םעפ היה היה
ןגה לש רצחב תוינב תונבלו קחשל בהא יכה יסוי
,םירובש יצח םיקחשמ ,תואטורג ינימ לכ םש ויה יכ
...דועו די וא לגר ילב תובוב
םיקלח לש תירותסמ המירע התיה רצחב תחא הניפב
... ןגה ידלי ושגינ אל הילאו תויבוקו םינוש
הדיחפמ תצק ,תירותסמ המירע התיה וז
.2
הבושחו הלודג הייבוק ול וחקלש האר יסוי דחא םוי
ןיב ץורל ליחתהו ןבצעתה יסוי ...ולש היינבה ןמ
העוקת ולש הייבוקה תא האר עתפלש דע תואטורגה
..."תירותסמה המירעה" לש םירבדה ןיב
       .3
ףא יכ המירעל ברקתהל ששח תצק יסוי
.המירעל ברקתהל זעה אל ןגה ידלימ דחא
טושפו רוביגו ץימא דלי אוהש טילחה עתפל
ולש הייבוקה תא בר חוכב ךשמו המירעל שגינ
הטטומתה המירעה לכ הייבוקה הפלשנ רשאכ ...הצוחה
ויניעל הלגנ תיעקרק-תת הרעמ לש ךושח חתפו ...

 

2 ףדל ךשמה